નોંઘ : ઉકત વિગતો હજ કમીટીની વેબસાઇટ પર FAQs ઓપ્શન હેઠળ અંગ્રેજીમાં આપેલ વિગતોનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવામાં આવેલ છે. વેબસાઇટ પર આપેલ FAQs ફાઇનલ ગણાશે. ઉપરાંત ઓનલાઇન હજ એપ્લીકેશન ફોર્મ ભરતા પહેલાં હજ કમીટીની વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલ Guidelines જોઇ લેવી.

Translated by : Ferozkhan, Dy.Mamlatdar(Tehsildar), Rajkot

Subscribe to Our Newsletter

CONTACT US

Looking for

more information?

Get in touch

with us today.

Gujarat Haj House, Near Revabai Dharam Shala, Opp. Old Railway Station, Kalupur, Ahmedabad -380002

Call : 07922180410

Email : compcell.gshc@gmail.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Useful Websites Link

Gujarat State

Haj Committee,

Govt. of Gujarat

Official Website

© 2020 Gujarat State Haj Committee. Website Maintained by Computer Cell, Gujarat State Haj Committee, Gandhinagar